149.00 zł. · Donica Betonowa 30 X 30 X 70 Kwietnik Donica Ogrodowa Donice Ogrodowe

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 10, 2024 10:49 pm

Location: Mielno, zachodniopomorskie, Poland

⭕ Zie­leń za­wsze sta­no­wi przy­ja­zny ak­cent de­ko­ra­cyj­ny w two­rzo­nym przez czło­wie­ka kraj­o­bra­zie sta­le roz­wi­ja­ją­cych się aglo­me­ra­cji. Do­ni­ce be­to­no­we do­stęp­ne w ofer­cie fir­my zła­go­dzą uciąż­li­wość zur­ba­ni­zo­wa­nej prze­strze­ni oraz wpro­wa­dzą do­dat­ko­we wa­lo­ry es­te­tycz­ne w in­dy­wi­du­al­ny wi­ze­ru­nek miast. Mno­gość kształ­tów i roz­mia­rów do­nic umoż­li­wia wkom­po­no­wa­nie ele­men­tu ro­ślin­ne­go w każ­dą prze­strzeń, za­rów­no w du­że skwe­ry i pla­ce, jak i przy­do­mo­we ogro­dy czy ta­ra­sy. Do­dat­ko­wo, dzię­ki temu iż są to bry­ły wol­no­sto­ją­ce, z moż­li­wo­ścią do­wol­ne­go ich usta­wie­nia, uła­twia­ją zmia­nę aran­ża­cji zie­le­ni we­dług wy­bra­ne­go projektu bez ko­niecz­no­ści wy­ko­py­wa­nia drzew i krze­wów. DONICA BETONOWA 30cm x 30cm x 70cm Wykonana z betonu o podwyższonej wytrzymałości, do zastosowań zewnętrznych, mrozoodporna. Donice betonowe standardowo są w kolorze szarym. Parametry techniczne: Szerokość: 30 cm Podstawa: 25 cm Wysokość: 70 cm Grubość ścianki: 4,5 cm Grubość dna: 5,5 cm Waga: 100 kg Uwaga przy zakupie większej ilości sztuk, koszt transportu rozkłada się. Możliwość wysyłki np.4 sztuk na jednej euro-palecie. Koszt wysyłki euro-palety - 120 zł W zależności od wielkości zamówienia towar wysyłamy kurierem na paletach dlatego przy zamówieniu większej ilości prosimy o kontakt ze sklepem. Jeżeli nie znaleźliście Państwo takiej donicy jakiej szukaliście dla siebie, to zapraszamy na inne nasze aukcje. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pewnych różnic w produktach, spowodowane ręczną pracą (odlewem). Termin realizacji do wyczerpania zapasów. Wystawiam faktury Vat.

Numer telefonu: 505460428
Leave your comment