Darmowe · Bezpłatne Szkolenia Kierowca Kat. C, C+E, D Plus Płatne Staże

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Grudzień 11, 2022 8:05 am

Location: Lublin, lubelskie, Poland

⭕ Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Perspektywa sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.2 Programy typu outplacement. Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące woj. lubelskie,które zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem/przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Liczebność i struktura grupy docelowej: a) 40 osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym: i. 8 osób przewidzianych do zwolnienia ii. 1 osoba w wieku min. 50 lat iii. 1 osoba z niepełnosprawnością iv. 16 osób z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym v. min. 4 kobiety b) 40 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, w tym: i. 1 osoba w wieku min. 50 lat ii. 1 osoba z niepełnosprawnością iii. 16 osób z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym iv. min. 4 kobiety Osoba przewidziana do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowegoz przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. Osoba zagrożona zwolnieniem – osoba zatrudniona u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu, dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE: 1. Poradnictwa zawodowego 2. Poradnictwa psychologicznego 3. Szkoleń zawodowych: Szkolenia do wyboru: a) Kierowca kat. C oraz C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz Kursem przewozu materiałów niebezpiecznych ADR, b) Kierowca kat. D wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym na prawo jazdy odpowiedniej kategorii. łatnych trzy- lub sześcio- miesięcznych staży zawodowych (dla 70 osób spośród 80 Uczestników projektu), 5. Pośrednictwa pracy 6. Dodatków relokacyjnych Gwarantujemy: · Pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów · Catering podczas szkoleń zawodowych · jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1281,16zł brutto · zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości do 500,00 zł /osoba · stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1750,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu (dla 70 osób spośród 80 Uczestników projektu), · ubezpieczenie NNW · materiały szkoleniowe

Numer telefonu: 793174903
Leave your comment