380.00 zł. · Wapno Granulowane Suszone 52 % CaO 92 % CaCO3

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Styczeń 26, 2024 5:08 am

Location: Słupca, wielkopolskie, Poland

⭕ Wapnowania wymagają głównie trwałe użytki zielone na lekkich i śred- nich glebach mineralnych o odczynie poniżej 5,5 pH, położone w dolinach rzecznych w siedliskach grądowych (nie zalewanych), jak również na wy- wyższeniach pozadolinowych, często śródpolnych. Dawki wapna na takie użytki mogą wynosić od 0,5 do 3,0 t/ha CaO (tabela 8 i 9) i zależą od wartości pH oraz zawartości węgla organicznego (C%) lub gęstości próbki (g/cm3). Gleby mineralne ciężkie o pH powyżej 5,5, a także organiczno- -mineralne o pH powyżej 5,0 nie wymagają wapnowania. Nie należy rów- nież wapnować gleb organicznych, tj. torfowo-murszowych, mułowo-mur- szowych, gytiowo-murszowych i murszowatych (zawierających 10–20% substancji organicznej), na terenach pobagiennych na torfowiskach niskich, które są zasobne w wapń. Wapnowanie tych gleb jest zbędne, a wręcz nie- korzystne, gdyż przyspiesza rozkład materii organicznej. Konieczne jest natomiast wapnowanie trwałych użytków zielonych na glebach organicz- nych wykazujących odczyn bardzo kwaśny (pH poniżej 4,5), przeważnie na torfach przejściowych, a rzadziej na niektórych torfach niskich. Daw- ki wapna wahają się w granicach od 2,5 do 3,0 t/ha CaO (tabela 9). Je- śli pH gleby jest niższe od 4, dawki wapna mogą wahać się w granicach 3–12 t CaO/ha. Jednorazowa dawka nawozu na hektar nie może być jednak większa niż 12 t masy towarowej na łąkach i 6 t na pastwiskach. Po upływie roku należy sprawdzić odczyn i w przypadku utrzymania się niskiego pH, tj. poniżej 4,5, powtórzyć wapnowanie taką samą dawką. Dowapnowania wszystkich użytków zielonych zaleca się wapno wę- glanowe, gdyż tlenkowe może powodować uszkodzenia roślin. Można również stosować wapno magnezowe węglanowe, kredę jezior- ną, wapno łąkowe (po podsuszeniu na pryzmie), wapno defekacyjne (cu- krownicze) i inne z produkcji przemysłowej, zgodnie z ich atestacją. Za- bieg wapnowania należy wykonać w okresie pozawegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu. Producent nawozów wapniowych oferuje WAPNIAK ROLNICZY G - 52 % CaO - 92 % CaCO3 oraz mikroelementy Suszony granulat bez zawartości pyłu. Więcej informacji pod numerem telefonu 534 - -

Numer telefonu: 607797109
Leave your comment