Darmowe · Skuteczna Rehabilitacja Zabieg Na Powięzi Technika Bowena

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Styczeń 12, 2023 6:26 am

Location: Poznań, wielkopolskie, Poland

⭕ Zapraszam na zabieg. Posiada dyplom terapeuty Techniki Bowena. Technika Bowena jest holistyczną, manualną metodą terapeutyczną medycyny alternatywnej, stosowana komplementarnie lub samodzielnie. Jest systemem informacji wysyłanych do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów ciała, przenoszonych w postaci wibracji poprzez układ nerwowy do mózgu. Ten z kolei odbiera je jako bodźce do zapoczątkowania ogólnoustrojowych procesów naprawczych, przywracających organizm do równowagi, czyli najlepszego, pierwotnego, wzorcowego stanu zdrowia. Jest formą neuro-mięśniowego przeprogramowania, wykorzystującego pamięć komórkową i wrodzone zdolności organizmu do samoleczenia. Niewielka liczba subtelnych ‘ruchów Bowena’ sprawia, iż terapia ta jest nieinwazyjna, bezpieczna, nie wymusza niczego na organizmie, więc nie ma skutków ubocznych. Tech­ni­kę Bo­we­na moż­na z po­wo­dze­niem sto­so­wać u wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i sta­nu zdro­wia, od no­wo­rod­ków po lu­dzi wie­ko­wych, od cier­pią­cych na drob­ne do­le­gli­wo­ści po ogól­no­ustro­jo­we cho­ro­by prze­wle­kłe. Za­rów­no cho­ro­by w sta­nie ostrym, jak prze­wle­kłym, neu­ro­lo­gicz­ne, czy psy­cho­so­ma­tycz­ne wy­ka­zu­ją po­pra­wę na sku­tek za­bie­gów Bo­we­na. Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty: fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia, pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią, cho­ro­by tar­czy­cy scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go, he­mo­ro­idy, zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa ast­ma, ro­ze­dma płuc, aler­gie cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki bó­le gło­wy, mi­gre­ny, epi­lep­sja, za­to­ki, na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja, do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we, scho­rze­nia pier­si, pro­ble­my krą­że­nio­we, ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia, pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze. uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM. Zabieg trwa od 25-45 minut i wykonuje się go przeciętnie raz w tygodniu. Zaczyna się z reguły w pozycji leżenia przodem (na brzuchu), następnie tyłem (na plecach). Pacjent powinien być ubrany w cienką bawełnianą odzież. Cena za 1 zabieg wyosi jedynie 40 zł. Zapraszam :)

Numer telefonu: 797605790
Leave your comment