Darmowe · Dotacje Na Rozwój Infrastruktury Turystyki Aktywnej I Uzdrowiskowej.

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Sierpień 16, 2023 2:54 am

Location: Koszalin, zachodniopomorskie, Poland

⭕ 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - do 30.09.2016 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, -partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów . Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. W konkursie zaplanowano wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią. 2. Katalog przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu: -uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, -uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kajakowej infrastruktury wodnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią, -rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej. 3. Projekty realizowane w ramach konkursu muszą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów turystycznych oraz rozwoju istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru. 4. Podjęte działania muszą mieć wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczość. 5. Działania powinny tworzyć sprzyjające warunki do działalności gospodarczej na obszarach, na których ze względu na uwarunkowania prawne czy związane z ochroną środowiska prowadzenie działalności gospodarczej niezwiązanej z turystyką jest trudniejsze niż na innych obszarach. 6. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. 7. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), które nie generują dochodu w myśl art. 61 rozporządzenia ogólnego (1303/2013), 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych poza obszarem SSW, które nie generują dochodu w myśl art. 61 rozporządzenia ogólnego (1303/2013), w przypadku projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość określenia przychodów z wyprzedzeniem, poziom dofinansowania ustala się w oparciu o metodę luki w finansowaniu (uwzględniając maksymalny procent dofinansowania dla danego obszaru oraz z zastrzeżeniem wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu), dla projektów objętych pomocą publiczną z zakresu Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę lub rozbudowę infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu przedsięwzięć), gdy planowana kwota wnioskowanego dofinansowania przewyższa wartość 1 mln Euro, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych poza obszarem SSW, 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla projektów realizowanych na obszarze SSW, więcej na str.: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/49-rozwoj-zasobow-endogenicznych

Numer telefonu: 721735091
Leave your comment